Update 17 maart

 • Leerlingen uit het basisonderwijs tot het 5de leerjaar hoeven geen mondmasker te dragen.

 • Alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs dragen uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie een mondmasker op school. In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit in de laatstejaarsgroep voor die leerlingen voor wie het mogelijk is.

 • Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden.

 • Leerlingen en personeel kunnen tijdelijk geen mondmasker dragen op grond van medische aandoeningen (bv. ASS of allergieën voor bepaalde stoffen) en sportlessen.

 • Personeel moet geen mondmasker dragen:

  • Wanneer ze in contact komen met kleuters (kleuteronderwijs), ongeacht de afstand.

  • Tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden). Maar als een leerling of leraar in isolatie of in quarantaine moet, dragen alle leraren van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker.

 • Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van hun kinderen en wanneer ze de school betreden.


Wat indien ouders van leerlingen positief testen?

 • Contacten met besmette ouders worden als hoog risicocontacten ingeschat, tenzij de ouder zich volledig isoleerde van de kinderen.

 • Kinderen jonger dan 6 jaar krijgen in principe geen test. Ze kunnen zonder test terug naar school, 10 dagen na het laatste contact. Er volgen dan nog 4 dagen van verhoogde waakzaamheid. Als het kind ondertussen ziek wordt, blijft het minstens 10 dagen thuis.

 • Voor kinderen vanaf de lagere school, moet een test uitgevoerd worden op de 1ste en 7de dag na het laatste contact met de besmette ouder:

  • Bij een positief testresultaat blijft het kind minstens 10 dagen thuis. Het kind mag pas uit isolatie als het 3 opeenvolgende dagen geen koorts meer heeft en de klachten duidelijk verbeterd zijn. De periode van isolatie kan dus eventueel langer dan 10 dagen duren.

  • Bij een negatief testresultaat wordt de quarantaine beëindigd na een negatief resultaat op de 2de test.

 • In de week die volgt op het beëindigen van de quarantaine, is extra waakzaamheid geboden en moeten hobby’s, contacten met kwetsbare personen (bv. grootouders) en risicogroepen zoveel mogelijk vermeden worden.


Ziekte of nauw contact met besmet persoon? Kind lagere school...

A4 mag je kind naar school_lagersecundair_V4.pdf

Ziekte of nauw contact met besmet persoon? Kind kleuterschool ...

A4 mag je kind naar school_kleuter_V4.pdf

Verplicht dragen mondmasker in L5 en L6 (update 21 februari 2021)


Beste ouders van het 5de en 6de leerjaar

Er zijn in het 5de en 6de leerjaar enkele leerlingen positief getest met het covid-19 virus. Deze leerlingen blijven uiteraard thuis. Enkele leerlingen zijn door CLB/huisarts ook in quarantaine gezet.

De leerkrachten van 6C (juf Tinneke) en 5B (meester Jan) zijn ook om deze reden thuis. Hier wordt voor vervanging gezorgd.

Alle andere leerlingen kunnen gewoon naar school komen maar zijn wel verplicht om een mondmasker te dragen tot minstens 5 maart . Dit zowel binnen als buiten. Ook de andere maatregelen worden strikt nageleefd. Als u voor uw kind zelf over geen mondmasker beschikt, zal de school dit voorzien.

Samen met het CLB volgen we de situatie op de voet op. We houden jullie op de hoogte van eventuele veranderingen.

Met vriendelijke groeten en dank voor jullie begrip.

Ann Van Durme - directeur KCD.

Geen 'afkoelingsperiode' voor krokusvakantie voor onze leerlingen. Geen algemene mondmaskerplicht voor leerlingen 5de en 6de leerjaar.

(update 20 januari 2021)

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijskoepels en vakbonden bespraken tijdens het overleg de adviezen van de RAG-expertengroep, die dinsdag bekend zijn gemaakt. Ook enkele experts zaten mee aan tafel.

Er is afgesproken dat enkel voor leerlingen van het secundair onderwijs er een afkoelingsperiode komt. Zij moeten dus een week vroeger niet naar school, maar krijgen wel via afstandsonderwijs les. De leerlingen van het lager onderwijs, de kleuters en de kwetsbare scholieren van het BuSO OV1 en OV2 kunnen ook in de week voor de krokusvakantie naar school gaan.

Afstandsonderwijs is veel moeilijker te organiseren voor kleuters, kinderen en de meest kwetsbare scholieren, klinkt het. Bovendien zou er bij een collectieve sluiting van de basisscholen opnieuw buitenschoolse opvang voorzien moeten worden, minstens voor de kinderen van ouders met een essentieel beroep. Dat zou betekenen dat er verschillende bubbels van verschillende scholen met elkaar vermengd worden, net wat virologen afraden, luidt de verklaring.

Geen algemene mondmaskerplicht

In het lager onderwijs komt er geen algemene verplichting om mondmaskers te dragen. Alleen bij een besmetting of een quarantaine van iemand in hetzelfde leerjaar zullen leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar en hun leerkrachten uit voorzorg gedurende een periode van veertien dagen een mondmasker dragen op school. Het CLB kan ook in andere gevallen een mondmasker adviseren voor de leerlingen van die leerjaren. Deze maatregel gaat in vanaf maandag 25 januari.

Coronamaatregelen verlengd tot krokusvakantie (update 2 januari 2021)

Huidige maatregelen verlengd tot krokusvakantie

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot aan de krokusvakantie.

Waarom is die verlenging nodig?

 • Vlaanderen staat er beter voor dan de meeste andere landen, dankzij de inspanningen die we met z’n allen geleverd hebben. Voorzichtigheid blijft echter geboden: versoepelingen zijn nog niet aan de orde. Daarom is een preventieve verlenging van de huidige – vrij strenge – maatregelen in het onderwijs nodig.

 • De kerstvakantie zorgde voor een 14-daagse time-outperiode, maar het effect van de eindejaarsfeesten en de terugkeer van vakantiegangers op de cijfers kennen we nog niet.

De wetenschappelijke analyse van de coronacijfers in onderwijs vanaf de start van het schooljaar tot nu toont aan dat:

 • er minder coronabesmettingen voorkomen in het onderwijs dan in de maatschappij in het algemeen. Het aantal gevallen (bij -16-jarigen) stijgt pas nadat het aantal gevallen stijgt in de algemene bevolking;

 • dat leraren en ander onderwijspersoneel vooral besmet worden door contacten met volwassenen en niet door leerlingen;

 • de contactopsporing van het CLB helpt om besmettingen bloot te leggen en in te dijken;

 • de heropening van de scholen na de herfstvakantie slechts een beperkte impact heeft gehad op de pandemie.

De evolutie van de coronacijfers – zowel in de maatschappij als in de scholen – wordt op de voet gevolgd. Je mag erop vertrouwen dat zodra de huidige cijfers negatief zouden evolueren of er een onrustwekkende evolutie is op het vlak van coronavarianten in ons land, er onmiddellijk maatregelen volgen.


Coronamaatregelen: geen wijzigingen tot en met 15 januari (update 15 december 2020)

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot en met vrijdag 15 januari 2021.

Concreet blijven basisonderwijs en secundair onderwijs na de kerstvakantie tot nader order in pandemiefase oranje.

Info over coronavirus (update 21/09/2020)

Betreft: COVID-19 (21/09/2020)


Beste ouder,

nu het schooljaar gestart is, willen we jullie graag informeren rond onze samenwerking met het CLB op vlak van Covid-19.

De school doet maximaal inspanningen om te zorgen voor een veilige omgeving voor de leerlingen.

Letten jullie op de aanbevelingen (mondmasker - afstand bewaren - éénrichting volgen) bij het brengen en halen van de kinderen?

Op de speelplaats en in de klas volgen we de aanbevelingen uit het draaiboek van het Ministerie van Onderwijs. We hebben aandacht voor handhygiëne en verluchten voldoende. Wij gebruiken onze frisse luchtmeters al verschillende jaren op school.

Daarnaast neemt het CLB maatregelen indien er zich op school een besmetting met Covid-19 zou voordoen bij een leerkracht of leerling. We volgen hierbij de richtlijnen van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg, die zijn opgesteld in samenwerking met Sciensano en het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid.


Mag mijn zoon of dochter naar school komen als...

 • hij/zij een chronische aandoening heeft:

Indien je zoon of dochter een aandoening heeft, waardoor hij of zij extra kwetsbaar is voor corona, kan het zijn dat je arts aanraadt om thuis te blijven. Dit kan je best bespreken met de CLB-arts of de huisarts.


 • hij/zij verkouden is:

Leerlingen die enkel klachten hebben van een verkoudheid (zoals neusloop, niezen of een klein kuchje) mogen naar school komen.

Als er echter andere klachten bij komen zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust, moet hij/zij wel thuis blijven. In dat geval neem je contact op met de huisarts.


 • hij/zij ziek is:

Je zoon/dochter blijft thuis bij ziekte. Ook als hij/zij niet goed meer kan ruiken of proeven, blijft hij/zij thuis.

Symptomen die doen denken aan Covid-19 zijn:

 • koorts (38° en hoger)

 • hoesten of problemen met ademhalen

 • verkouden EN andere klachten zoals spierpijn, keelpijn, hoofdpijn en geen eetlust.

 • niet meer goed kunnen ruiken of proeven.

Indien je zoon/dochter 1 of meerdere van bovenstaande symptomen heeft, neem dan telefonisch contact op met je huisarts en vermeld deze symptomen.

Als je zoon/dochter ziek wordt op school, zal de school contact opnemen om hem/haar af te halen.


 • iemand uit het gezin positief is voor corona:

Je zoon/dochter blijft thuis en laat zich testen (vanaf de lagere school). Als de test positief is, zal de school het CLB contacteren voor contactonderzoek.

Als de test negatief is, blijft je zoon/dochter 14 dagen thuis. Er kan eventueel na 9 dagen een nieuwe test gebeuren. Als ook deze toont dat er geen corona is, mag hij/zij terug naar school.


 • iemand uit het gezin getest wordt voor corona:

Je zoon/dochter mag naar school komen. Als blijkt dat de test van het gezinslid positief is, moet je zoon/dochter ook naar huis.


Wat als een leerkracht of medeleerling van mijn zoon/dochter besmet is met corona?

De school contacteert het CLB. Het CLB start contactonderzoek. Als blijkt dat je zoon/dochter een nauw contact is van de leerkracht of medeleerling zal je een telefoon krijgen van een CLB-medewerker. Er wordt dan aangeraden dat je zoon/dochter thuis blijft en zich laat testen. Hiervoor ontvang je een bericht dat je kan tonen aan de huisarts.

Als blijkt dat je zoon/dochter slechts oppervlakkig in contact is geweest met de leerkracht of leerling, dan ontvang je een bericht. Je zoon/dochter kan dan naar school blijven gaan.


Moet de hele klas dicht als er een besmetting is met Covid-19?

Bij 1 besmetting gaan enkel de nauwe contacten in quarantaine, de hele klas moet dus nog niet dicht.

In geval er zich een tweede geval voordoet binnen dezelfde klas, nemen wij als CLB contact op met het team infectieziektebestrijding voor verder advies. Op dat moment kan er in overleg beslist worden dat de hele klasbubbel in quarantaine moet.


Bij vragen kan je contact opnemen met het CLB op 054/33.90.19 of 054/41.17.75 (Geraardsbergen).


Ik hoop jullie met deze info van dienst te zijn en hou jullie op de hoogte als de richtlijnen veranderen.

Met vriendelijke groet,

Ann Van Durme, directeur


Wat kan u doen om besmetting te voorkomen?

- Was regelmatig en grondig de handen met water en zeep (40 a 60 seconden).

- Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de elleboog.

- Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilzak.

- Vermijd om handen en kussen te geven.

- Blijf zeker thuis bij ziekte.

- Vermijd zoveel mogelijk contact met zieke personen.

- Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Waar vind ik betrouwbare informatie? https://www.info-coronavirus.be/Info over kleurcodes onderwijs. (update eind augustus 2020)

Scholen starten op 1 september in pandemiefase geel met grote waakzaamheid. Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar fase oranje.

Er werden verschillende scenario's met kleurcodes uitgewerkt. De Veiligheidsraad beslist over welke fase van kracht is.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen kan je alle info terug vinden.