Visie - ons opvoedingsproject

Het opvoedingsproject is een intentieverklaring die aanzien mag worden als een engagement van al wie bij de school betrokken is. Hierin worden de opdrachten beschreven waar we als school voor staan en daarbij staat de totale ontplooiing van de leerling centraal. Deze opdrachten willen wij verwezenlijken met de draagkracht van al de participanten van onze schoolgemeenschap, d.w.z. kinderen, leerkrachten, ouders, opvoedend personeel, schoolbestuur en CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). De school zal zich permanent moeten bezinnen over haar visie op en haar plaats binnen de samenleving. Dit betekent dan ook dat het opvoedingsproject regelmatig zal moeten herschreven worden vanuit de confrontatie met een zich steeds wijzigende maatschappij.

In het opvoedingsproject tracht de school duidelijk te maken:

wie ze wil zijn 

wat ze wil bereiken

welke middelen en methoden zij wil aanwenden om haar doel te realiseren. 


Wie zijn wij?

Het KCD is ontstaan uit een fusie van het Heilig-Kruiscollege (jongens) en het Mater Dei-Instituut (meisjes). Deze fusies kwamtot stand in 1993. De toenmalige inrichtende machten waren respectievelijk de orde van de paters kruisheren en de zusters franciscanessen van het Crombeen.

Het opvoedingsproject van de scholen die deel uitmaken van KODW is in hoge mate ingekleurd door de spiritualiteit van de toenmalige inrichtende machten-, de hartelijke gemoedelijkheid van de kruisheren en de franciscaanse aandacht voor de kansarme leerling, die een steuntje in de rug goed kan gebruiken.


Een schooleigen christelijke identiteit

Onze school gelooft dat God de mens roept om te groeien naar Hem, naar goedheid, schoonheid en waarheid. Wij wensen ons onderwijs aan te bieden in een zingevingskader waarin jongeren hun bestaan kunnen situeren en in vrijheid richting geven. Wij willen in verwondering stilstaan bij de gewone dingen, niet voorbijgaan aan het alledaagse. Daarbij zijn christelijke geïnspireerde waarden het referentiepunt: eerbied voor zichzelf en de anderen, belangeloze inzet voor de maatschappij, soberheid, eerlijkheid, cultivering van stilte, bezinning en gebed. 


Kwaliteitsvol onderwijs

Goed onderwijs beoogt in eerste instantie een kwaliteitsvolle intellectuele of technische vorming, maar kan zich onmogelijk daartoe beperken. de school is voor de leerlingen ook een leefwereld waarin opgevoed wordt. 

Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen: 

Een degelijke en samenhangend inhoudelijk aanbod 

"Leren leren" 

Leren kiezen 

Leren leven 

Een stimulerend opvoedingsklimaat 


Werken aan de ontplooiing van elk kind 

Wij willen een toegankelijk onderwijs uitbouwen ongeacht afkomst of sociale klasse. In die optiek trachten wij een prijsbewust school te zijn. 

Wij gaan positief om met de verscheidenheid van de kinderen: het interactief leren en het werken met heterogene groepen kan de leerprestaties verhogen. 

Omdat alle leerlingen uniek zijn , wordt er rekening gehouden met hun eigen vragen , problemen en noden. 


Onze school als gemeenschap en organisatie 

In onze school bestaat een lange traditie van dialoog. De samenwerking tussen schoolbestuur , directie, leerkrachten en ondersteunend personeel vormt het fundament van het schoolbeleid. 

De verschillende overlegorganen zijn centrale plaatsen waar de analyse en de open besprekingen van het beleid resulteren in een evenwichtige en uitgebalanceerde besluitvorming. Evaluatie op alle vlakken en op regelmatige basis is een onderdeel van ons beleid. Dit beleid wordt ook mee gekleurd vanuit de leerlingenbegeleiding en vanuit de teams die werken rond de vakoverschrijdende eindtermen.